fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projecte Educatiu Centre

El Projecte Educatiu de Centre és el document que defineix les característiques bàsiques i les intencions educatives en el nostre centre, i que ha de servir de referència constant de tots els membres de la comunitat educativa. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptats a la realitat de l’entorn del seu alumnat i d’acord amb les intencions pedagògiques dels seus docents, expressa la seua estructura organitzativa, funcional i pedagògica, formula els objectius de futur i determina els mitjans i les opcions metodològiques per a aconseguir-los.


DOCUMENTS QUE INCLOU EL  NOSTRE P.E.C.


          1.   Concreció dels currículums.

          2.   Pla de normalització lingüística.

          3.   Disseny particular del programa d’educació bilingüe enriquit / Projecte lingüísitic de centre.

          4.   Pla d’acció tutorial.

          5.   Pla d’acollida alumnat nouvingut.

          6.   Pla d’atenció a la diversitat.

          7.   Pla de convivència.

          8.   Reglament de règim intern del centre.

          9.   Projecte educatiu de menjador.

          10. Pla de millora avaluació diagnòstica.

          11. Pla per al foment de la lectura.

          12. Pla de transició de l’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria.

          13. Pla d’emergència.