fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Transport escolar. Sol.licitud.

Termini de presentació de les sol·licituds:

 Des del 26 de maig fins al 29 de juny.

L’esborrany de sol·licitud serà entregat pels centres a partir de l’1 de juny.


SOL.LICITUD TRANSPORT ESCOLAR COL.LECTIU I AJUDES INDIVIDUALS DE TRANSPORT PER AL CURS 2017-2018

El model de sol·licitud és únic per al menjador i per al transport escolar.

Modalitats de prestació del servei:

a)    Transport escolar col.lectiu.

Aquesta modalitat comportarà la inclusió de l’alumnat en una de les rutes de transport contractades per l’Administració Educativa.

b)    Ajudes individuals de transport escolar.

Aquesta modalitat, que serà autoritzada per la Direcció General de Centres i Personal Docent, correspondrà als alumnes que, tenint dret a ser beneficiaris del servei de transport escolar perquè compleixen els requisits establits, no puguen ser inclosos en cap de les rutes de transport autoritzades.

 

Beneficiaris. Requisits:

Alumnes de segon cicle d’Educació Infantil i alumnes d’Educació Primària el domicili habitual dels quals, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiguen escolaritzats seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura.

En qualsevol cas, per a ser beneficiari, s’haurà de complir alguna de les premisses següents:

¾     Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més pròxim seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura al domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.

¾     Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.

¾     Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolució d’escolarització de la direcció territorial d’educació corresponent.

Els alumnes escolaritzats en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares o tutors NO tindrà la consideració de beneficiaris d’aquest servei.

La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització serà fixada pels responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada, a aquest efecte, per la conselleria competent en matèria d’educació. Si no fora possible, aquesta distància serà certificada per l’ajuntament corresponent, a petició de les direccions dels centres (volant d’empadronament amb expressió de la distància al centre).

     Pèrdua de la condició de beneficiaris o autoritzats:

En el cas que els beneficiaris o autoritzats del transport escolar col·lectiu no facen ús habitual sense causa justificada, perdran la seua condició de beneficiaris o autoritzats.

 

SOL.LICITUDS. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El model de sol·licitud i el procediment per a tramitar-la seran únics per a la convocatòria d’ajudes per al menjador escolar i per al transport. Caldrà indicar-hi les diferents ajudes que se sol·liciten per a cada alumne o alumna.

La forma de presentació serà la següent:

a)    Alumnes que en el curs 2016-2017 ja sol·licitaren la prestació dels servei complementari de transport:

Des de l’1 de juny, els pares, les mares o els tutors dels alumnes podran sol·licitar, en el centre educatiu on estiguen matriculats, un esborrany de sol·licitud de prestació del servei complementari de transport escolar, on consten pregravades les dades que ja té aquesta administració. El centre lliurarà un esborrany per a cada alumne o alumna encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si els sol·licitant de l’ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo al centre on estran matriculat el curs 2017-2018. En aquests casos, no caldrà aportar cap documentació justificativa.

En el cas d’alumnes que pertanyen a una unitat familiar amb més d’un alumne o alumna sol·licitant, si l’esborrany és correcte, s’efectuarà la confirmació de les dades. Si les dades d’algun alumne o alumna no són conformes o si no hi ha esborrany, caldrà presentar una nova sol·licitud només per a aquest alumnes.

Quan la disconformitat afecte a tots els membres de la unitat familiar, caldrà presentar una nova sol·licitud seguint el procediment que s’indica en l’apartat següent.

 

b)    Alumnes que en el curs 2016-2017 no van sol·licitar la prestació del servei complementari de transport:

La sol·licitud es farà presentant l’annex I, emplenant, i adjuntant-hi la documentació acreditativa que requereix aquest resolució en el centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2017-20187.

En el cas que alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en un únic centre, es presentarà una única sol.licitud.