fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pla de Normalització Ling.

PLA ANUAL DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CENTRE


 

OBJECTIUS (PER ESPAIS D'INTERVENCIÓ)


 

*ESPAI ADMINISTRATIU i social


          - Redactar tota la documentació en valencià.

          - Dirigir-se als pares preferentment en valencià..

          - Celebrar les reunions en valencià.

          - Demanar el material necessari per dur a cap aquest procés.

 

*ESPAI ACADÈMIC o de gestió pedagògica

          - Realitzar els documents administratius en valencià.

          - Fer els expedients dels alumnes, butlletins i horaris en els dos idiomes (valencià i castellà) o en valencià.

          - Evitar crear cap tipus de discriminació en aquest àmbit i per aquest motiu.

          - Aconseguir que l'alumne accepte amb normalitat aquests documents en les dues llengües.

 

*ESPAI D'INTERACCIÓ DIDÀCTICA (Referit a l'actuació del professorat fora de l'aula i als materials didàctics)

          - Retolar el tauler d'anuncis i procurar que els anuncis siguen en valencià.

          - Els comunicats que els alumnes  facen, oralment i per escrit, amb la resta de la comunitat , seran en valencià.

          - Dur a cap les assemblees en valencià.

          - Posar en funcionament la biblioteca d'aula en valencià.

 

*ESPAI D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORN

          - Desenvolupar les reunions en valencià.

          - Dur a cap les activitats extraescolars en valencià.

          - Participar en concursos de literatura valenciana.

          - Visitar l'entorn pròxim i comprovar el nivell d'utilització del valencià.


ACTUACIONS
RESPONSABLES
CALENDARI
REC
* ESPAI ADMINISTRATIU
- Documents oficials
 - Correspondència
 - Atenció al públic
 - Reunions
 - Demanar material

Tut., Equip directiu.
Director. Secret.
Director
Tutors/es, Dir.
Tutors/es, Dir., Cicle
Anual
Els del centre
* ESPAI ACADÈMIC
 - Documents en valencià
 - Expedients en valencià
 - Butlletins bilingües
 - Horaris en valencià

Tutors/es
Tutors/es
Tutors/es
Tutors/es
AnualEls del centre
* ESPAI D'INTERACCIÓ DIDÀCTICA
 - Tauler d'anuncis en valencià
 - Comunicació dels alumnes en valencià (oralment i per escrit)
     amb la resta de la comunitat
 - Assemblees de centre en va­lencià
 - Biblioteca en valencià

Tutors/es
Tutors/es

Tutors/es  i alumnat
Tutors/es
AnualEls del centre
* ESPAI D'INTERRELACIÓ AMB L'ENTORN
 - Assemblees de pares i mares
 - Extraescolars
 - Visites a la comunitat
 - Concursos literaris en va­lencià

Pares, mares i Tut.
Tutor/es i alumnes
Tutor/es i alumnes
Alumnes
AnualEls del centre
AVALUACIÓ:
L'avaluació es farà basant-se amb els informes elaborats pels responsables sobre el nivell d'assoliment dels objectiu proposats. Aquests informes passaran a la Comissió Pedagògica, que elaborarà, si cal, un pla de recuperació o d'avanç.