fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pla de Convència

PLA DE CONVIVÈNCIA CEIP SANT VICENT FERRER-TEULADA


(Extracte)


 

 

MARC LEGISLATIU SOBRE CONVIVÈNCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

 • DECRET 233/2004, de 22 d’octubre,del Consell de la Generalitat pel qual es crea l'Observatori per a la Convivència Escolar. (DOGV. 4871 – 27.10.2004)
 • ORDE de 31 de març del 2006 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport pel que es regula el pla de convivència dels centres docents. (DOGV.5255 – 10.05.2006).
 • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig,  d'Educació.  (BOE. 106 – 04.06.2006)
 • ORDE, de 12 de setembre del 2007 de la Conselleria d'Educació per la qual es regula la notificació d'incidències PREVI. (DOGV 5609 – 28.09.2007).
 • DECRET 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i servicis. (DOGV. 5738 – 09.04.2008).


 

JUSTIFICACIÓ

 

L'escola és un lloc essencial de convivència. És un espai de creixement, de trobada, d'aprenentatge, d'experiències compartides, de coneixement dels altres i de descobriment del món. En l'escola, com en un microcosmos, es reproduïxen les situacions conflictives de la societat, però també les possibilitats de superació i integració que afavorixen els ambients educatius. És, sens dubte, un taller insuperable on aprendre a conviure.

 

Els xiquets i xiquetes que cresquen, aprenguen i maduren junts en un ambient educatiu de sana convivència, seran ciutadans capaços d'assumir les diferències, respectar als altres, dialogar i conviure. Este és l'objectiu primordial del nostre Centre, aconseguir un clima de convivència basat en el respecte i en la comunicació fluida, oberta i sincera entre tots els membres de la Comunitat Educativa.

 

Així, considerem fonamental que es respire en el nostre Centre un clima de convivència harmònic, que siga facilitador del treball escolar, on tots se senten segurs i respectats. Des d'estos principis bàsics, tendirem a projectar en els nostres alumnes valors humans i socials de respecte, no-violència, justícia, solidaritat, tolerància i democràcia, a fi d'oferir un servici educatiu de gran qualitat.

 

L'enfocament de la convivència en el nostre Centre té una visió constructiva i positiva, per la qual cosa les actuacions van encaminades al desenvolupament de comportaments adequats per a conviure millor i resoldre conflictes a través de la participació, bones vies de comunicació i la prevenció de problemes de conducta. Per a això s'han elaborat unes normes de bona convivència que han de regular el funcionament del Centre.

 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

 

Després de realitzar un anàlisi de les incidències més rellevants o comportaments problemàtics més comuns que es donen en el nostre centre i les circumstàncies en què apareixen, podem ressenyar que este centre no presenta problemes greus de convivència entre l’alumnat i que, en general, la convivència és bona. De tant en tant apareixen alguns conflictes que sorgeixen en la convivència diària i que es solucionen    generalment a través del diàleg entre les parts implicades en el conflicte o amb alguna mesura disciplinària de caràcter menor (quedar-se sense esplai fent les tasques, quedar-se assentat en un lloc determinat a l’hora del pati, quedar-se de 12:30h a 13:30h fent alguna tasca que li impose el professor....).

 

D’altra banda, les relacions del professorat amb les famílies, de mode general, són ben valorades, doncs participen en les activitats que s’organitzen i que repercuteixen positivament en la millora de l’educació dels seus fills. No obstant, s’assenyala que en alguns casos la implicació familiar en els temes escolars o de convivència és pràcticament nul·la.

 

      Els tipus de conflictes més freqüents són:

 

·         Pèrdua de respecte entre iguals o a menors durant l’esplai o en les entrades i eixides del centre.

·         Xicotetes baralles en espais comuns (banys, pati, corredors...).

·         Insults de diversa índole (racistes, sobre característiques físiques...).

·         Burles i ofenses.

·         Baralles per causa del joc o falta d’acords.

·         Respostes inadequades  al context o amb falta de respecte a la comunitat escolar.

·         Desobediència a les ordes educatives i formatives del mestre o família.

·         Disrupció en l’aula: parlar a deshora, alçar-se sense permís, parlar amb els companys, no complir amb el pla de treball...

·         Distracció i falta d’atenció.

·         Oblit del material per al desenvolupament de la classe.

 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA DE CONVIVÈNCIA

 

 • Aconseguir la integració de tot l’alumnat sense discriminació per raó de raça, sexe o edat.
 • Millorar les relacions entre tots els membres de la Comunitat Educativa, implicant-los en totes les activitats encaminades a facilitar la convivència en el centre.
 • Previndre els conflictes dins i entre els distints sectors de la comunitat.
 • Consensuar les normes bàsiques i imprescindibles per al funcionament de l’aula entre els professors del centre en general i amb cada grup en particular.
 • Unificar criteris per a evitar contradiccions i oferir un marc d’actuació clar a l’alumnat i família.
 • Aconseguir un clima adequat que fomente la convivència en el respecte mutu i la cordialitat.
 • Proporcionar habilitats i estratègies per a solucionar adequadament els conflictes a través del desenvolupament de la competència social.
 • Potenciar hàbits de tolerància i de convivència pacífica entre els alumnes.
 • Previndre entre l'alumnat conductes intimidadores o de maltractament, afavorint actituds contràries a qualsevol tipus d'intimidació o violència.


 

NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

L’escola és una comunitat educativa pública en la qual tots els seus membres es veuen implicats en un conjunt de relacions interdependents que traduïdes en hàbits socials faciliten la convivència i el respecte mutu.

 

Les normes bàsiques de comportament del centre que tots els membres de la Comunitat Educativa hauran de complir per a facilitar la bona convivència i el respecte mutu són les següents:

 

 

NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE

Normes que regulen la convivència en l’aula i en el centre


 

 • Complir i respectar els horaris aprovats per al desenvolupament de les distintes activitats del centre per part de tots els membres de la Comunitat Educativa.
 • Assistir a classe amb puntualitat i regularitat.
 • Els alumnes no podran eixir del Centre durant el període lectiu sense anar acompanyats dels seus pares o persona autoritzada.
 • Tractar amb respecte i cordialitat a tot el personal del Centre: mestres, conserge, personal del menjador, personal dels transport, pares/mares...
 • Obeir les indicacions de tots els mestres, monitors, personal de menjador... en qualsevol lloc i situació.
 • Ser solidari i col·laborador amb els companys, els mestres i demés membres de la Comunitat Educativa. L’escola és de tots.
 • Ser transigent, tolerant i comprensiu. El diàleg ha de constituir el vehicle normal de comunicació.
 • Assistir al Centre degudament endreçats.
 • No menjar llepolies ni altres aliments durant les hores de classe.
 • No portar al Centre begudes amb envasos de vidre, llaunes u altres objectes que puguen constituir un perill per a la integritat física dels alumnes.
 • No es pot fer ús de mòbils, aparells d’àudio....dins l’aula o en qualsevol altra activitat del Centre.


 

 

Normes que regulen la cura i  utilització dels materials i instal·lacions de l'aula i espais comuns del Centre.

 

 • Tindre cura de les instal·lacions i el material del Centre, propi i dels altres.
 • Utilitzar correctament totes les instal·lacions del Centre.
 • Mantenir els espais nets. No tirar papers ni altres coses per terra, no pintar les parets ni el mobiliari escolar i mantindre el col·legi en les millors condicions de neteja possible.
 • Els abrics o similars es penjaran en els penjadors. Els seu lloc no és estar per terra.
 • Les eixides i les entrades pels corredors es realitzaran en silenci i amb el major ordre possible.
 • A les entrades i eixides, els pares i mares hauran de romandre fora de l’edifici i de les zones d’aules.
 • No cridar ni córrer pels passadissos ni per les escales ni pels espais tancats. El lloc per a jugar és el pati.
 • Respectar el clima de treball en els canvis de classe i en els desplaçaments d’una aula a l’altra.
 • Durant el temps de l’esplai cap alumne podrà romandre en l’aula ni en els corredors a no ser que es trobe amb algun mestre.
 • Al pati, quan es vullga jugar a pilota, fer-ho només amb pilotes  que no puguen fer mal.
 • Saber guanyar i perdre quan es juga al pati i a les classes.
 • Deixar l’aula neta, ordenada i amb les llums apagades en acabar la classe.
 • Deixar les cadires al damunt de les taules al finalitzar la jornada per facilitar el treball del personal de neteja.


 

Normes que regulen el treball en l’aula.

 

 • Portar al col·legi el material necessari per al normal desenvolupament de les activitats acadèmiques.
 • Seure’s correctament i en el seu lloc.
 • Mantenir atenció i silenci durant les explicacions del/ de la mestre/a sense interrompre.
 • Complir el pla de treball.
 • Tenir una actitud de respecte capa el/la mestre/a o persona que impartisca la classe en les seues actituds, respostes i manera de fer, així com també cap a la resta de companys i companyes.
 • Ser responsable de l’estudi i de les tasques en casa.
 • Quan un grup d’alumnes tinga que canviar de dependència del Centre diferent de la seua aula, ho farà acompanyat pel mestre corresponent i guardant ordre i silenci per a no entorpir les activitats d’altres classes.
 • Complir les normes que s’acorden en assemblea.


 

Normes que regulen la realització d’activitats fora del Centre.

 

             A més de les normes anteriorment especificades, en les activitats complementàries i extraescolars es contemplaran les normes següents:

 

 • Tindre un comportament correcte amb les persones i instal·lacions del lloc que es visita.
 • Romandre en grup al llarg de la visita, podent-se separar d’ell només amb el permís del/de la mestre/a o persona responsable.
 • Durant el trajecte en l'autobús o mitjà de transport utilitzat s'observaran  i compliran les regles en tot moment.
 • Complir les bases establertes pels monitors.


 

 

      Aquestes normes generals i comuns en tot el Centre i d’obligat compliment per part de tots els membres de la Comunitat Educativa, serviran de referència per a que, a partir de elles, cada cicle cree les seues pròpies normes d’aula

 

 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT ALUMNES QUE PRESENTEN ALTERACIONS DE COMPORTAMENT QUE DIFICULTEN LLEUMENT LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE.

 

·         Comunicació de la situació.

·         Informació sobre el fet o fets succeïts. Registre.

·         Pronòstic inicial.

·         Proposta de mesures i /o actuacions immediates (Segons RRI).

·         Comunicació a les famílies.

·         Entrevista si fora necessària.

 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT ALUMNES QUE PRESENTEN ALTERACIONS DE COMPORTAMENT QUE DIFICULTEN GREUMENT LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE.

 

·         Control i contenció de la situació.

·         Informació sobre el fet o fets succeïts. Registre.

·         Comunicació a la família. Entrevista.

·         Reunió de la Comissió de Convivència.

·         Aplicació de la correcció i/o els acords.

·         Informació a l’equip de mestres.

·         Entrevista amb l’alumne una vegada realitzada la correcció.

·         Entrevista amb la família.

·         Si el cas es greu, informació a l’Administració Educativa.

 

 

PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ DAVANT SITUACIONS DE POSSIBLE ACAÇAMENT ESCOLAR O BULLYNG.

 

·         Protocol de Detecció Precoç i del Protocol d'Intervenció del PREVI.

 

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA.

 

La Comissió de Convivència depèn el Consell Escolar i és l’encarregada de dinamitzar, realitzar propostes, avaluar i coordinar totes aquelles activitats del Pla de Convivència que, des dels distints sectors de la comunitat educativa es proposen i puguen dur-se a terme.

 

 COMPOSICIÓ

 La Comissió de Convivència està constituida pel director, la cap d’estudis, 3 pares i 2 mestres.

 

COMPETÈNCIES

 • Estudiar junt amb la Direcció els casos greus  i greument perjudicials per a la convivència del Centre i assessorar a l'Equip Directiu en les mesures correctores a adoptar en cada cas.
 • Proposar mesures correctores o sancionadores davant de les incidències que puguen produir-se.
 • Proposar activitats perquè siguen incloses en el Pla de Convivència.
 • Ser informada de les activitats del Pla de Convivència i participar en la presa de decisions sobre el seu desenvolupament.
 • Avaluar aquelles activitats que figuren en el Pla de Convivència.
 • Elaborar un informe trimestral de valoració.


 

PERIODICITAT DE LES REUNIONS.

 

La Comissió de Convivència es reunirà sempre que siga necessari per temes disciplinaris, i almenys una vegada al trimestre.