fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Normes

L’autobús és un lloc d’ús comú que té la consideració d’una dependència escolar i, per tant, cal que es respecte com a tal. En cas de comportament incorrecte per part d’algun/a alumne/a, serà l’acompanyant del transport qui prendrà les mesures correctores primeres (avisos, canvis de lloc, etc). Si el comportament no es rectifica, ho comunicarà a la direcció del centre.

 

A fi de mantindre el servici de transport escolar col·lectiu en les millors condicions d'ús, és necessari conèixer i complir rigorosament les normes següents:

 

1.     Els/les alumnes transportats agafaran l’autobús a la parada que els corresponga i baixaran en la mateixa parada. Una vegada al col·legi hi restaran fins l’hora d’eixida, quedant prohibit anar-se’n a qualsevol altre lloc.

2.     Per a canviar de parada es necessitarà justificació raonada i autorització de la direcció del centre. Si el canvi és ocasional es necessitarà la confirmació dels pares.

3.     Els/les alumnes que venen al centre en autobús, deuen tornar també en autobús.


3.1.- Si algun/alguna alumne/alumna perd l’autobús (pel matí), serà transportat al col·legi pels seus pares o persones en qui deleguen que justificaran al tutor o a la tutora aquesta circumstància.

3.2.- Si per qualsevol circumstància algun/alguna alumne/ alumna ha d' eixir abans de l’hora de finalització de les classes, els pares, tutors o persones responsables, passaran per la direcció del centre a comunicar-ho, complimentant l'imprés corresponent.

3.3.- Si per algun motiu, (taller, tennis, voleibol, etc.), un alumne/una alumna no ha d’agafar el transport després de la finalització de les classes, els pares o tutors legals complimentaran l'imprés corresponent, entregant-lo personalment a la direcció del centre.

 
4.     El transport és un servici complementari del centre escolar, i si fóra necessari, d’acord amb el Decret de Drets i Deures, s’aplicaran les sancions establides en este i en el RRI. La infracció de forma reiterada o greu podria sancionar-se amb la privació temporal o permanent d’este servici.