fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Menjador escolar. Ajudes

INFORMACIÓ RELATIVA A LES AJUDES PER AL MENJADOR I EL TRANSPORT ESCOLAR PER AL CURS 2017/2018

Termini de presentació de les sol·licituds:

 Des del 26 de maig fins al 29 de juny.

L’esborrany de sol·licitud serà entregat pels centres a partir de l’1 de juny.A.1. FORMA DE SOL.LICITAR LES AJUDES PER AL MENJADOR I PER AL TRANSPORT:

El model de sol·licitud és únic per al menjador i per al transport escolar.

Hi ha dues formes de sol·licitar aquestes ajudes:

1.    SOL.LICITANT L’ESBORRANY AL CENTRE: Alumnat que en el curs 2016-2017 ja va sol·licitar l’ajuda per al menjador i/o transport escolar.

Per aquets curs s’ha implementat l’opció que aquelles famílies que mantinguen les mateixes condicions que el curs anterior puguen CONFIRMAR UN ESBORRANY DE SOL.LICITUD, que serà entregat pels centres a partir de l’1 de juny, on constaran pregravades les dades del curs 2016-2017, que hauran de ser firmades per les mateixes persones que van fer la sol·licitud aquell curs. El centre entregarà un esborrany per a cada alumne o alumna, encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si les persones sol.licitants de l’ajuda estan d’acord amb les dades facilitades, hauran de signar l’esborrany i presentar-lo en el centre on estaran matriculats durant el curs 2017-2018. En aquestos casos, no farà falta aportar cap documentació justificativa, i amb la informació facilitada l’Administració procedirà a consultar les dades de renda de la unitat familiar en l’Agència Tributària i a baremar la sol·licitud.

Si l’esborrany de l’alumnat és correcte, s’efectuarà la confirmació de dades.

Si hi ha algun canvi en les condicions o disconformitat s’haurà de presentar una sol·licitud nova seguint el procediment que s’indica en l’apartat següent.


2.    OMPLINT UNA SOL.LICITUD NOVA: Alumnat que en el curs 2016-2017 no va sol·licitar l’ajuda per al menjador i/o transport escolar.

Es procedirà de la mateixa manera que en cursos anteriors. La sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant l’annex I omplit, i adjuntant-hi la documentació acreditativa que requereix en cada convocatòria en el centre on estarà matriculat l’alumne o l’alumna durant el curs 2017-2018. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

¾     Fotocòpia del DNI, NIF PASSAPORT o NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o semblants).

¾     La documentació que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i les dades sociofamiliars que són considerades en la convocatòria per a la concessió o, si és el cas, la baremació de la sol·licitud. La documentació haurà de ser l’original o una còpia confrontada pel personal receptor.

En el cas que els i les alumnes que formen par de la mateixa unitat familiar estiguin escolaritzats en el curs 2017-2018 en un únic centre, es presentarà una única sol·licitud. Si estan escolaritzats en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

 

A.2. ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES AL.LEGADES:

1. VIOLÈNCIA DE GÈNERE:

Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere són BENEFICIARIS DIRECTES de l’ajuda per al menjador escolar. En aquest apartat cal tenir en compte la IMPORTÀNCIA DE L’ACREDITACIÓ d’aquesta situació.

Als efectes de les ajudes per al menjador escolar, tenen la consideració de víctimes de violència de gènere les que compten amb MESURES DE PROTECCIÓ QUE ES TROBEN EN VIGOR durant la tramitació de la sol·licitud d’ajuda. En el casos en què el centre educatiu tinga dubtes sobre la vigència d’aquestes mesures, sol·licitarà a la persona interessada un certificat emés per l’autoritat competent sobre la vigència de les mesures de protecció.

L’ACREDITACIÓ es realitzarà:

¾     Presentant la còpia compulsada d l’ordre de protecció a favor de la víctima o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria pels fets constitutius de violència de gènere, en què s’acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació d’ajuda.

¾     Excepcionalment, serà títol d’acreditació d’aquesta situació:

·         L’informe del Ministeri Fiscal que indique l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l’ordre de protecció.

·         La presentació d’un certificat acreditatiu d’atenció individualitzada emés per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona actualitzat en la data de presentació de l’ajuda.

 

2.    ALTRES BENEFICIARIS DIRECTES DE L’AJUDA DE MENJADOR:

¾     Alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores..

¾     Les víctimes de terrorisme.

 

3.    QUI COMPTA COM A MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR?

El pare, la mare o el tutor o tutora legal.

L’alumne o l’alumna

¾     Els germans i les germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos.

¾     En cas de divorci o separació legal del pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb el membre sol.licitant de l’ajuda. No obstant això, sí que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per una relació anàloga, encara que no estiga legalitzada la seua situació com a parella de fet, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

¾     En cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar els que convisquen en el domicili on es trobe empadronat l’alumne o l’alumna, i per a provar-ho hauran de presentar l’acord o la resolució pels quals s’estableix el règim de custòdia compartida i un certificat d’empadronament.

 

4.    CONDICIÓ DE FAMÍLIA MONOPARENTAL:

Tindran la consideració de família monoparental, als efectes de l’ajuda de menjador escolar, la família que estiga en qualsevol de les dues situacions següents:

¾     Aquelles unitats familiar que aporten el títol de família monoparental, d’acord amb el que estableix el Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, el qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitt Valenciana.

¾     En el cas de no disposar del títol de família monoparental, s’acreditarà aquesta situació aportant la documentació següent, depenent de la circumstància:

·         Viudetat: llibre de família i certificat de defunció.

·         Separació o divorci: llibre de família i sentència judicial ferma de separació o divorci (o conveni regulador en el cas de parelles de fet).

·         Famílies de pare o mare solters: llibre de família.

En els tres casos assenyalats, a més s’haurà d’aportar un certificat municipal de convivència o, a falta d’això, un informe de serveis socials o un certificat d’empadronament col·lectiu, ja que la convivència de la mare o el pare fadrins, separats, divorciats o viudos amb una altra persona amb qui mantinguen una relació d’afectivitat, encara que no estira regularitzada, exclou la condició de família monoparental.

En el cas que s’acredite la situació de monoparentalitat, només ha de figurar una persona sol·licitant en la sol·licitud. Si no s’acredita aquesta situació però només hi figura una persona sol·licitant, la sol·licitud d’ajuda serà exclosa.

 

5.    FAMÍLA NOMBROSA:

Per aquelles famílies que estiguen a l’espera de rebre la notificació de la renovació del títol de família nombrosa que expedeix la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’acceptarà com a justificació la documentació següent:

¾     Còpia del títol de família nombrosa per al qual es va sol·licitar la renovació.

¾     Còpia de la sol·licitud de renovació dirigida al òrgan competent en la matèria.

Tot això sense perjudici de la necessitat d’acreditar posteriorment l’efectiva renovació del títol de família nombrosa en el centre educatiu on haja sigut admès l’alumnat.

 

6.    SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ SENSE COBRAMENT DE PRESTACIÓ O SUBSIDI:

Per a poder obtindré el punt per situació de desocupació, TOTES LES PERSONES SOL.LICITANTS de l’ajuda han de reunís TOTS aquests requisits en la data de presentació de la sol·licitud:

¾     Estar en situació de desocupació.

¾     No percebre ni prestació ni subsidi per desocupació.

El compliment d’aquests requisits seran comprovats d’ofici per l’Administració a través de la consulta telemàtica en el SEPE. NO han d’aportar documentació acreditativa.

Només es realitzarà la consulta a aquelles persones sol·licitants que hagen marcat la casella corresponent en la sol·licitud.

 

7.    TRAMITACIÓ DE L’AJUDA AMB PASSAPORT:

S’hauran de presentar juntament amb la sol.licitud els documents següents: un informe dels serveis socials en què es faça constar la situació econòmica de la família, o, en cas que no siga possible, un informe de la direcció del centre si és coneixedora d’aquesta situació.

Si no s’aporta aquest certificat, la sol·licitud quedarà exclosa.

 

8.    QUINES DADES DE RENDA ES TENEN EN COMPTE PER A BAREMAR LES SOL.LICITUDS?

Es tenen en compte tant les rendes subjectes a l’IRPF com les rendes que estan exemptes d’aquest impost, corresponents a l’exercici del 2016.