fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informació, funcionament i normes

Informació general

El menjador escolar és un servei complementari que hi ha dins del col·legi en funció dels/de les alumnes transportats/des, de les famílies beneficiàries d’ajudes assistencials i dels/de les mestres. Té caràcter  voluntari i funciona d'acord amb la normativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana i el Pla del Menjador Escolar que aprovarà el Consell Escolar. Depèn del Consell Escolar acordar el seu funcionament.

 
La sol·licitud ha d'omplir-se en el termini que indique la direcció del centre  per totes les famílies que desitgen fer ús del menjador. La dita sol·licitud inclourà el reconeixement exprés sobre el contingut de  les normes presents.

 
El servei de menjador escolar funcionarà tots els dies del calendari escolar de  14:00 a 17:00h.

 
L’empresa adjudicatària d'aquest concurs és SERUNION. Esta empresa és qui contracta les cuidadores, cuineres i ajudants i qui s’encarrega dels subministraments i aportació de matèries primeres per a l’elaboració dels menjars i de la posterior neteja del parament i de les instal·lacions.

 Preu del menú:    4 €  per alumne/a i dia.


La capacitat màxima del menjador per torn és 157 alumnes. Es realitzarà un torn de menjardor durant tot el curs que començarà a les 14 hores.

 
Una vegada cobertes les necessitats de transport i d’ajudes assistencials, es trauran les places vacants per als alumnes que ho sol·liciten.

 
Estes places es cobriran segons els criteris aprovats per Consell Escolar i fixats en el Reglament de Règim Interior.

 

 
Funcionament

— El Consell Escolar i/o la Comissió de Menjador delegada determinarà, previ estudi comparat, nutritiu i econòmic de les diferents ofertes presentades en el centre, l'empresa encarregada de la confecció del menjar.

— El Consell Escolar i/o la Comissió de Menjador delegada, aprovarà el Pla de Menjador i el pressupost detallat per a cada curs, abans del començament de l'activitat de Menjador.

— La capacitat màxima del menjador serà estudiada per la Comissió del Menjador, curs a curs, tenint en compte les sol·licituds presentades i la millor organització possible perquè el servici es done en les millors condicions. Si haguera més sol·licituds de les que  es  poden  admetre,  s’estableixen   els següents criteris prioritaris, aprovats pel Consell  Escolar,  per a l'admissió de les sol·licituds:

    1.      Alumnes de primària beneficiaris de beca de transport i beca d’ajuda assistencial.

    2.      Alumnes d’infantil beneficiaris de transport escolar i beca d’ajuda assistencial.

    3.      Alumnes de primària que sol·liciten el servei de menjador complet.

    4.      Alumnes d’infantil que sol·liciten el servei complet de menjador.

    5.      La resta d’alumnes de primària segons possibilitats i necessitats reals a justificar.

    6.      La resta d’alumnes d’infantil segons possibilitats i necessitats reals a justificar.

En tots els apartats anteriors es farà l’adscripció per ordre decreixent de cursos, tenint en compte els germans que estan matriculats en primària i, si fóra possible en infantil.

— Tots/es els/les comensals hauran de sol·licitar-ho per escrit abans de l'inici del servici de menjador, adjuntant les dades de la domiciliació bancària.

— En el cas que l'alumnat faça ús eventual del servici de menjador haurà de comprar un mínim de 5 bonos a consergeria.

— Les quotes seran abonades, inexcusablement, la primera setmana lectiva del mes per mitjà de domiciliació bancària.

— Si algun alumne es donara de baixa en el servici de menjador, deurà comunicar-ho al centre abans del dia 25 del mes anterior en que es produeix la baixa.

— L'alumne que es retarde de manera sistemàtica i continuada en el pagament de la quota serà donat de baixa en este servici voluntari de menjador.

— Els alumnes comensals becats pagaran una quota anual per la diferència entre l’ajuda concedida i la quota establida, en un sol rebut en el primer mes de funcionament del menjador.

— L’impagament serà causa d’una suspensió immediata del servici.

— Per a poder utilitzar el menjador escolar s'haurà d'estar al corrent en els pagaments d'anys anteriors.

— Quan un alumne falte justificadament al menjador a partir de 3 dies consecutius se li deduirà l'import corresponent al menjar en l’últim mes del servici.

— Les famílies els fills de les quals necessiten una adaptació del menú diari per motius de salut es dirigiran al centre per a justificar-ho documentalment i oportunament.

— Quan un/una alumne/a, repetidament, no menge res del que se serveix, avisarem a la família i prendrem les mesures adients.

— El personal del centre no té obligació de subministrar medicaments, en conseqüència les famílies han d'abstindre's de sol·licitar la seua administració en l'horari escolar. Quan les pautes d'administració coincidisquen necessàriament amb l'horari escolar se sol·licitarà per escrit, firmat pels pares, incloent informe mèdic indicant el producte, dosi, horari i forma d'administració, a l'encarregat o educadors. L'alumne/a haurà de portar la medicina.

— Davant qualsevol incidència que poguera passar en l’horari del menjador, aplicarem les disposicions corresponents a les normes generals del Reglametn de Règim Interior.

— La confirmació de plaça suposa l’acceptació de totes les condicions a dalt citades.

 
Normes

Encara que el menjador escolar és un servici voluntari, no deixa de ser una activitat educativa i per tant l'alumnat haurà de respectar les mateixes normes que en les hores lectives (reflectides en este Reglament de Règim Interior).

En aquesta normativa de menjador escolar es reflecteixen les següents normes específiques:


    Referents al comportament en general:

— Assistir puntualment a l'entrada del menjador. Per a això, res més eixir de classe es reuniran amb el/la seu/a monitor/a i seguiran les seues instruccions.

— Acudir al menjador degudament endreçat/a, principalment les mans.

— Acudir als lavabos, abandonant al menjador, només en els casos de vertadera necessitat.

— Eixir del menjador de forma ordenada i adequada, sense entorpir el funcionament del mateix, segons les indicacions dels/les monitors/es.

— Els alumnes realitzaran les activitats programades pels monitors en el pati o en les dependències assenyalades.

 
    Referents al comportament en la taula:

— Seure correctament en la taula en el lloc assignat.

— Demanar les coses amb educació i sense crits.

— Utilitzar adequadament els coberts, evitant un ús inadequat (pot resultar perillós), sense donar colps ni fer sorolls.

— No tirar al sòl ni als companys/es cap tipus de menjar ni objectes.

— Procurar no vessar menjar ni líquids en la taula o en el sòl.

— Col·locar la seua cadira i el parament propi en mode i lloc indicats.

— Alçar la mà per a la reposició d’aigua, pa o aliments.

— Llevar de la taula el parament que han utilitzat, a l’acabar de dinar i quan ho indique la monitora.

 
    Referents a les relacions amb els companys/es:

— Respectar i valorar als/les companys com iguals, no discriminant-los per cap concepte.

— No agredir, insultar ni humiliar els seus companys/es en el menjador.

— Respectar totes les pertinences dels altres.

— No pertorbar l'exercici de l'activitat del menjador.

— Evitar els jocs violents que puguen ser perillosos per a si mateixos o per als altres.

     
    Referents a les relacions amb el personal de menjador (cuineres i monitors/es):

— Tindre un tracte respectuós amb els responsables del  menjador i el  personal  al servici del mateix, basant-se en les normes de convivència social.

— Prestar-se  al  diàleg  per a  aclarir  qüestions  que  es  plantegen  en  la  vida  del menjador.

— No absentar-se del menjador sense el consentiment del seu monitor/a.

— Respectar l’ordre establert per les monitores i seguir les seues indicacions.

 
    Referents a les relacions amb el centre:

— Respectar el Reglament de Règim Interior i les disposicions que emanen del mateix.

— Parar atenció de les dependències, corredors, lavabos i pati perquè es mantinguen nets i ordenats.

— Fer un bon ús de les instal·lacions, el mobiliari i els útils del menjador.

— Participar, d'acord amb la seua edat, en l'organització del menjador.

— No es pot abandonar el centre en les hores de menjador a no ser que els pares vinguen a arreplegar-los i signen el full de comunicació d’absència.