fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Admissió-Matriculació

  PROCÉS D'ADMISSIÓ DE NOVES MATRÍCULES. CURS 2019-2020


https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=236


El procés d'admissió és el procés pel qual tot l'alumnat participa per a incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu, per a iniciar una nova etapa a un centre diferent de l'actual o quan desitja canviar de centre. Una vegada s'obté una reserva de lloc escolar a través del procés d'admissió, comença el període de matriculació.

L'alumnat nascut l'any 2016 podrà matricular-se fer al primer curs del segon cicle d'Educació Infantil.

Els nascuts en 2013 podrà matricular-se en primer curs d'Educació Primària

 

Les sol·licituds de plaça es formularan utilitzant el model oficial aprovat mitjançant l’Orde de la Conselleria competent en matèria educativa.

 

Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

 

L’ajuntament convocarà per correu ordinari una reunió en el col.legi amb tots els pares i mares de l’alumnat que haurà de matricular-se en  infantil 3 anys  per a informar i facilitar els documents d’admissió. Aquesta reunió serà el proper dimarts, 7 de maig de 2019 a les 15:30 h., a l’aula ABP.

 

La direcció del centre comunicarà i publicarà les vacants existents en el col.legi per a cada curs i cada modalitat lingüística.

 

Dins del mateix període presentarà la confirmació de plaça l’alumnat de 6è que sol.licite ensenyament a l’IES.


CALENDARI  D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT EN CENTRES PÚBLICS PER AL CURS 2019-2020

PUBLICACIÓ DE VACANTS DEL CENTRE

9 maig

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 9 al 17 de  maig

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS D'ALUMNAT ADMÈS AL CENTRE

30 de maig

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

Del 30 de maig al 3 de juny

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES

12 juny

AL.LEGACIÓ CONTRA LES LLISTES DEFINITIVES

Del 12 al 14 juny

PERÍODE DE MATRÍCULA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Del 13 juny al 3 juliol
  1. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS D’ADMISSIÓ I DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: DEL 9 AL 17 DE MAIG. 

 

Documentació a aportar:

  1. Imprés de la sol·licitud d’admissió degudament complimentat i signat.(Annex III i annex III Bis)

 

  1. Acreditació de les circumstàncies al·legades:

2.1.    Germans matriculats en el centre (15 punts): Acreditat per la direcció del centre. Si els cognoms no són coincidents s’acreditarà amb el llibre de família, certificat, sentència tutela, etc.

2.2.     Domicili (Àrea d’influència 10 punts, àrea limítrof 5 punts) (A triar un dels dos):

Opció 1. Domicili familiar: El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare/mare o tutor i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en els esmentats documents, es podrà requerir un certificat de convivència lliurat per l'ajuntament.

En cas de custòdia compartida acordada judicialment, es considerarà domicili familiar aquell en què estiga empadronat l'alumne o alumna.

En el cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Opció 2. Domicili laboral:  El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol•licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d'esta circumstància, els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite prou la relació laboral i domicili del centre de treball. Els treballadors i treballadores per compte propi, ho acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Md. 036 o 037).

2.3.     Pares treballadors del centre docent (5 punts): Acreditat per la direcció del centre.

2.4.     Renda de la unitat familiar: Es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que componen la unitat familiar. En cas que algun membre de la unitat familiar siga beneficiari de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI): 3 punts. Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts.

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d'emplenar l' Annex VI Ordre 7/2016 de 19 d'abril de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

2.5.   Discapacitat  (De 3 a 7 punts): Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.

Discapacitat de l'alumne/a: Del 33 al 64%: 4 punts

Discapacitat de l'alumne Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun: Del 33 al 64%: 3 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun: Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació a aportar:

Certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social. Es valorarà la resolució per la qual es reconeix als pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

 

2.6.     Família nombrosa (General 3 punts. Especial 5 punts): Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses. En el cas d'estar caducat s’aportarà també la sol·licitud de renovació del carnet.

 

2.7.     Família monoparental (General 3 punts. Especial 5 punts):  Acreditat pel títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell).

            Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa. 

 

  1. MATRICULACIÓ D’ALUMNES: DEL 13 DE JUNY AL 3 DE JULIOL.

    

1.      Full de matriculació degudament complimentat.

2.      Fotocòpia del llibre de família (de tots els membres de la unitat familiar).

3.      Informe de salut escolar.

4.       2 fotografies tamany carnet.

5.       Volant o certificat d’empadronament. Si sol·licita transport, amb expressió de la distància.