fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Admissió-Matriculació

 PROCÉS D'ADMISSIÓ DE NOVES MATRÍCULES. CURS 2018-2019El procés d'admissió és el procés pel qual tot l'alumnat participa per a incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu, per a iniciar una nova etapa a un centre diferent de l'actual o quan desitja canviar de centre. Una vegada s'obté una reserva de lloc escolar a través del procés d'admissió, comença el període de matriculació.

L'alumnat nascut l'any 2015 podrà matricular-se fer al primer curs del segon cicle d'Educació Infantil.

Els nascuts en 2012 podrà matricular-se en primer curs d'Educació Primària

 

Les sol·licituds de plaça es formularan utilitzant el model oficial aprovat mitjançant l’Orde de la Conselleria competent en matèria educativa.

 

Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

 

L’ajuntament convocarà per correu ordinari una reunió en el col.legi amb tots els pares i mares de l’alumnat que haurà de matricular-se en  infantil 3 anys  per a informar i facilitar els documents d’admissió. Aquesta reunió serà el proper dimecres, 9 de maig de 2018 a les 15:30 h., a l’aula ABP.

 

La direcció del centre comunicarà i publicarà les vacants existents en el col.legi per a cada curs i cada modalitat lingüística.

 

Dins del mateix període presentarà la confirmació de plaça l’alumnat de 6è que sol.licite ensenyament a l’IES.

CALENDARI  D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT EN CENTRES PÚBLICS PER AL CURS 2018-2019

PUBLICACIÓ DE VACANTS DEL CENTRE

17 maig

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Del 17 al 24 maig

PUBLICACIÓ DE LLISTES PROVISIONALS D'ALUMNAT ADMÈS AL CENTRE

4 juny

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE

Del 4 al 6 juny

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES

13 juny

AL.LEGACIÓ CONTRA LES LLISTES DEFINITIVES

Del 13 al 15 juny

PERÍODE DE MATRÍCULA D'INFANTIL I PRIMÀRIA

Del 14 juny al 2 juliol

A. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD D'ADMISSIÓ I DE LA DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT: DEL 17 AL 24 DE MAIG.

Horari d'atenció:
Dilluns, dimarts i divendres, de 8:30 a 11:00 h
Dimecres i dijous, de 11:30 a 14:00 h

Documentació a aportar:

1. Imprés de la sol.licitud d'admissió degudament complimentat (Annex III i annex III Bis).

2. Acreditació de les circimstàncies al.legades:

2.1. Germans matriculats en el centre (15 punts): Acreditat per la direcció del centre. Si els cognoms no són coincidents s'acreditarà amb el llibre de família, certificat, sentència tutela, etc.

2.2. Domicili (Àrea d'influència 15 punts, àrea limítrof 5 punts). A triar un dels dos:

Opció 1. Domicili familiar: DNI/NIE del pare i mare o tutor i alumne i rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer (corresponent al model d'hisenda 805 o 806). En el cas de no coincidir el domicili amb el NIF, s'acreditarà mitjançant el volant d'empadronament. En cas de problemes d'escolarització es podrà requerir un certificat de convivència expedit per l'ajuntament.

Opció 2.Domicili laboral: Els treballadors per compte propi ho acreditaran aportant la declaració censal d'acta d'activitats econòmiques (Md. 036 o 037). Els treballadors i treballadores per compte d'altre aportaran certificat emés jper l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

2.3. Pares treballadors del centre docent (5 punts): Acreditat per la direcció del centre.

2.4. Renda de la unitat familiar: Annex VI degudament complimentat i signat, si es desitja que s'acredite.

2.5. Discapacitat (De 3 a 7 punts): Certificació emesa per la Conselleria de Benestar Social o targeta acreditativa.

2.6. Família nombrosa (General, 3 punts. Especial, 5 punts): Títol oficiall de família nombrosa. 

2.7. Famíla monoparental (General, 3 punts. Especial, 5 punts): Acreditat pel títol oficial de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.

2.8. Acreditació de les següents situacions: acolliment familiar (certificat de Conselleria de Benestar Social), víctima de violència de gènere (resolució judicial), condició d'esportista d'elit (fotocòpia BOE o DOCV, o certificat d'alt rendiment).

B. MATRICULACIÓ D'ALUMNES: DEL 24 DE JUNY AL 2 DE JULIOL


1.   Full de maticulació degudament complimentat.
2.  Fotocòpia del llibre de família (de tots els  membres de la unitat familiar).
3.   Informe de salut escolar.
4.   Dos fotografies tamany carnet.
5.   Volant o certificat d'empadronament. Si sol.licita transport, amb expressió de la distància.


ÀREA D’INFLUÈNCIA COL·LEGIS PÚBLICS DE TEULADA-MORAIRA

Zones d’escolarització

CEIP CAP D’OR

CEIP SANT VICENT FERRER

  • El nucli urbà de Moraira.

 

  • Tots els carrers amb nom de Ports, inclòs el Camí de la Viuda i el Camí Vell del Portet, més la carretera del Portet.

 

  • Tots els carrers en noms de mars i oceans.

 

  • Tots els carrers en nom de muntanyes, serres, pics, etc., inclòs el Camí del Campament i el Camí del Paellero.

 

  • Tots el carrers en noms de caps.

 

  • La carretera de Moraira a Calp i la de Moraira a Teulada fins el carrer Mar de Timor.

 

 

  • El nucli de Teulada.

 

  • La resta de terme municipal fins el límits de l’àrea del CEIP Cap d’Or.

MARC LEGAL

Resolució de 26 de maç de 2018, de la directora territorial d'Educació, Investigació, Cultrua i Esport d'Alacant,  per la qual s'estableix el alendari i el procediment d'admissió de l'alumnat.
Decret 40/2016 (Infantil, Primària i Batxillerat).
Ordre 7/2016 (Infantil, Primària i Batxillerat).
La Llei 6/2017, de 24 de maç, de la Generalitat, ha derogat la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la materniat, que comporta la desaparició dels beneficis otorgats en matèria d'escolarització als fills de la mare gestant.
Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula la condició de família monoparental.